ACF PROJEKT

Sažetak projekta ‘Aktivno prema održivosti!’

Projekt ‘Aktivno prema održivosti!’ provodi udruga Trećeprostor u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilište Dr. Ante Starčević iz Gospića. Projekt se provodi na području grada Gospića i okolnih općina.

Uslijed dugotrajnih pandemijskih ograničenja u posljednje dvije i pol godine, uočeno je kako su mladi uvelike izgubili kontinuitet aktivnog sudjelovanja u kulturnom i javnom životu te su izgubili vrijedno znanje i iskustvo volontiranja i sudjelovanja u kreiranju sadržaja za mlade (koncerti, festivali, izložbe, javne tribine). Posebno su pogođeni mladi iz nerazvijenijih, manjih sredina u kojima ne postoji velik broj kulturnih i zabavnih sadržaja. Kroz projekt ‘Aktivno prema održivosti’ udruga Trećeprostor će tokom 10 mjeseci zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem dr. Ante Starčević iz Gospića intenzivno raditi sa većom skupinom mladih te im pružiti sveobuhvatnu edukaciju i iskustvo u području društveno korisnog rada u zajednici.

Mladi (60) će kroz ciklus edukativnih radionica naučiti sljedeće: Kako angažirati volontere i voditi volonterske grupe?; Kako uspješno i samostalno komunicirati i pregovarati sa lokalnim predstavnicima vlasti?; Što su to društveno korisne kampanje i kako ih provoditi?; Kako organizirati kulturni događaj u svom gradu/mjestu? Kako ne bi sve stalo samo na edukaciji, udruga Trećeprostor će pružiti mladima i izravno iskustvo sudjelovanja u organiziranju jednog većeg javnog događanja, ‘Festivala održivosti’. Skupina mladih (10) će imati priliku u praksi primijeniti stečeno znanje te uz mentorsku potporu udruge Trećeprostor i POU Gospić sudjelovati u svim etapama organizacije dvodnevnog festivala (promocija, osmišljavanje programa, suradnja sa lokalnom samoupravom itd.). Cilj festivala je da mladi kroz multimedijske alate (film, izložbe, fotografiju, predstave) javno progovore o lokalnim izazovima (korupcija, odlazak mladih, nedostatak društvenog sadržaja) te na taj način preuzmu odgovornu ulogu u zajednici i povećaju svijest građana o lokalnim problemima. U sklopu organizacije festivala biti će angažirani i odrasli članovi Pučkog otvorenog učilišta koji će svoje vrijedno znanje prenositi mladima.

Na ovaj će se način Pučko otvoreno učilište, kao iznimno važna ustanova u zajednici, koja obrazuje generacije mladih ljudi, dodatno etablirati kao mjesto unutar kojeg mladi kreiraju, unutar kojeg se povezuju te uče kako biti odgovorni i produktivni građani. Mladi će stečena znanja i vještine primjenjivati kako za obogaćivanje kulturnog i javnog života svoje zajednice tako i za svoj vlastiti profesionalni napredak. 

Vodič za društvena događanja

Projekt se provodi u razdoblju od 1.9.2022. do 31.6.2023. Ukupna vrijednost projekta je 11.968,28 €. Službena stranica udruge Trećeprostor  http://treceprostor.com/ Voditelj projekta i kontakt osoba kojoj se možete obratiti sa svim pitanjima je Roko Nakić ronakiczd@gmail.com.

“Projekt ‘Aktivno prema održivosti!’ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.„

Summary of the project ‘Actively towards sustainability!’

Project ‘Actively towards sustainability!’ is implemented by the association Trećeprostor in partnership with the Open University Dr. Ante Starčević from Gospić. The project is implemented in the area of ​​the city of Gospić and the surrounding municipalities.

As a result of long-term pandemic restrictions in the last two and a half years, it was observed that young people largely lost the continuity of active participation in cultural and public life of their communities. They also lost valuable knowledge and experience of volunteering and participating in the creation of content for young people (concerts, festivals, exhibitions, public forums ). Particularly affected are young people from less developed, smaller municipalities where there is not enough cultural and entertainment content. Through the project ‘Actively towards sustainability’, the association Trećeprostor will intensively work with a large group of young people over the course of 10 months together with the Open University Dr. Ante Starčević from Gospić and provide young people with comprehensive education in the field of community service.

Young people (60) will learn the following through a cycle of educational workshops: How to engage volunteers and lead volunteer groups?; How to successfully and independently communicate and negotiate with local government representatives?; What are socially useful campaigns and how to implement them?; How to organize a cultural event in your city/town? Association Trećeprostor will also provide young people with the direct experience of participating in the organization of a major public event, the ‘Festival of Sustainability’. A group of young people (10) will have the opportunity to apply the acquired knowledge in practice and, with the mentoring support of the association Trećeprostor and OU Gospić, they will participate in all stages of the organization of the two-day festival (promotion, design of the program, cooperation with the local government representatives, etc.). The goal of the festival is for young people to speak publicly about local challenges (corruption, the departure of young people, lack of social content) through multimedia tools (film, exhibitions, photography, theatre plays) and thus take a responsible role in the community and increase citizens’ awareness of local problems. As part of the organization of the festival, adult members of the Open University will be engaged and will pass on their valuable knowledge to young people.

In this way, the Open University, as an extremely important institution in the community, which educates generations of young people, will further establish itself as a place where young people create, connect and learn how to be responsible and productive citizens. Young people will apply the acquired knowledge and skills both for enriching the cultural and public life of their community and for their own professional progress.

The social events guide

The project will be  implemented in the period from September 1, 2022. until 31.6.2023. The total value of the project is €11,968.28. The official website of the association Trećeprostor http://treceprostor.com/ The project manager and contact person to whom you can contact with all questions is Roko Nakić ronakiczd@gmail.com.

„The’ Actively towards sustainability!’ project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.„